แปลงขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อย Base 64 Encode/Decode
ตัวอย่าง : 4bvFp6LR6bnK2aei1um5wdLN1aHLuejNwiBCYXNlIDY0IEVuY29kZS9EZWNvZGU=
INPUT STRING :

OUTPUT STRING :