Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    8 กันยายน วันศึกษานอกโรงเรียน
  • การศึกษานอกโรงเรียน เป็นกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือเผยแพร่หลักสูตรความรู้ต่างๆ ที่ดำเนินการนอกระบบนอกโรงเรียน การดำเนินงานอาจมีการกำหนดหลักสูตร และระเบียบ แต่แบบแผนดังกล่าวมักมีการยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าร่วม ได้อย่างอิสระ อาทิการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริมหรือเผยแพร่ การสาธิต การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ประวัตความเป็นมา
  • องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ยูเนสโก (UNESCO ) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการส่งเสริมการรู้หนังสือ และได้เชิญชวนประเทศสมชิกให้จัดกิจกรรมขึ้นภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือรวม ทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชนในชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
  • ประเทศไทยของเรา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือ และกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน และได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
  • สำหับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ผู้ใหญ่รู้หนังสือในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการศึกษาตลอดชีวิต โดยกำหนดเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ จากร้อยละ 14.50 ให้เหลือร้อยละ 10.50 ภายในปี พ.ศ. 2529 เพื่อเร่งรัดให้จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือลดลงรวดเร็วขึ้น และปลอดผู้ไม่รู้หนังสือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  • ในปี พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศึกษานอกโรงเรียนได้จัดงานมหกรรมบริจาคหนังสือสู่ชนบทขึ้น ในวันการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 8 กัยยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา