Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
  ประวัติความเป็นมา
 • นอกจากวันเด็กแห่งชาติ คือ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุกปีแล้ว องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรรจึงได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น " วันเยาวชนแห่งชาติ " โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล อันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระมหากษัริตย์ แห่งราชวงค์จักรีถึงสองพระองค์ คือ
  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กัยยายน พ.ศ. 2396
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468
  • และพระมหากษัริตย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
 • เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
 • นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหน และอนุรักษ์ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออม และประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัริตย์เป็นประมุข
 • นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐแล้ว หน่วยงานภาคเอกชนทั่วไป ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา และส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการพัฒนาเยาวชนของชาติคือ สถาบันครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจเอาใจใส่ดู แลทะนุถนอมให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ในความปกครองอย่างถูกต้อง แล้วก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากในการที่ จะนำพาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ซึ่งจะนำพาและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า เป้าหมายของวันเยาวชนที่สำคัญมี 3 ประการคือ
  • เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
  • เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยาการบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม
  • เพื่อให้นโยบายส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล