Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง  วันแรม 1 คํ่า เดือน 8 วันเข้าพรรษา
 • วันเข้าพรรษา กำหนดเป็น 2 ระยะ คือ ปุริมพรรษา และปัจฉิมพรรษา
  • ปุริมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาต้น ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ของทุกปี หรือราวเดือนกรกฎาคม (หากเป็นปีอธิกมาส ก็จะเลื่อนไปเป็น วันแรม 1 คํ่าเดือน 8 หลัง) และออกพรรษาในวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 11 ราวเดือนตุลาคม
  • ปัจฉิมพรรษาคือ วันเข้าพรรษาหลัง ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 9 หลัง หรือราวเดือนสิงหาคม และจะออกพรรษาในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ราวเดือนพฤศจิกายน (ในปัจจุบันไม่มีการเข้าพรรษาแบบนี้แล้ว เพราะจะไม่ได้รับกฐิน เนื่องจากวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายในการทอดกฐิน) ความหมายของวันเข้าพรรษาคือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ประวัตืความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
 • แต่เดิมในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษา จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ ทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะศากยบุตร ไม่ยอมหยุดสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่พวกพ่อค้า และนักบวชในศาสนาอื่นๆ ต่างพากันหยุดสัญจรในช่วงฤดูฝนนี้
 • การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน ย่อมเหยียบยํ่าข้าวกล้าชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบยํ่าโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากิน ถึงแก่ความตาย เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบใ ห้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่ประจำที่ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน แห่งฤดูฝน
 • ภิกษุสงฆ์ที่อธิษฐานเข้าพรรษาแล้ว จะไปค้างแรมที่อื่น นอกเหนือจากอาวาส หรือที่อยู่ของตนไม่ได้แม้แต่คืนเดียวหากไปแล้วไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนด คือก่อนวันรุ่งสว่าง ถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา แต่หากมีกรณีจำเป็น 4 ประการต่อไปนี้ ภิกษุผู้อยู่พรรษาสามารถกระทำสัตตาหกรณียะ คือ ไปค้างที่อื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการ ขาดพรรษา แต่ต้องกลับมาในระยะเวลา 7 วัน คือ
  • ไปรักษาพยาบาลพระภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย
  • ไประงับไม่ให้พระภิกษุสึก
  • ไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น ไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมวัด ซึ่งชำรุดในพรรษานั้น
  • ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขา
 • ในการอธิษฐานเข้าพรรษา ณ วัดหรือที่ใดที่หนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น 5 ประการต่อไปนี้ ภิกษุไม่ต้องอาบัติ แม้จะไปอยู่ที่อื่น ได้แก่
  • ถูกสัตว์ร้ายรบกวน ถูกโจรปล้น วิหารถูกไฟไหม้ หรือถูกนํ้าท่วม
  • ชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนีไป อนุญาตให้ไปกับเขาได้ หรือชาวบ้านแตกเป็น 2 ฝ่ายให้ไปกับฝ่ายที่มีศรัธาเลื่อมใส
  • ขาดแคลนอาหาร หรือยารักษาโรค
  • มีผู้เอาทรัพย์มาล่อ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้หนีไปเสียให้พ้น
  • ภิกษุสงฆ์แตกกัน หรือมีผู้พยายามทำให้ภิกษุสงฆ์ในวัดแตกกัน ให้ไปเพื่อหาทางระงับได้