Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง  วันขึ้น 15 คํ่าเดือน 6 วันวิสาขบูชา
 • วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือมี เดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 คํ่า กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
 • วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน วิสาขะ(คือเดือน6 ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการในวันวิสาขบูชาดังนี้
  • เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกณ์ขึ้น 15 คํ่าปีจอก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช จนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณอันประเสริฐสูงสุด)สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติของ พระพุทธเจ้า
  • เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่นํ้ารัญชรา ตำบล อุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
  • เป็นวันปรินิพพาน ของสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี
   ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ อริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่
  • ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  • สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  • นิโรธ คือ ความดับทุกข์
  • มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์
  ทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นสัจจะธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบเป็นสัจจะธรรมชั้นสูงประเสริฐกว่า สัจธรรมสามัญทั่วไป
 • วันวิสาขบูชา จึงนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชาเพื่อเป็นการน้อมรำลึก พระคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงมนุษย์สรรพสัตว์อันหาที่สุดมิได้