Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    วันพืชมงคล
  • การเกษตรกรรมนับว่า มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก เพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารบรรดาเหล่าเกษตรกรปลูกได้ในแต่ละปี ถูกนำมาใช้เป็นอาหาร ดัดแปลงเป็นเครื่องปรุงอุปโภค บริโภคต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารัษาโรค ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย ที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เราได้มาจากพืชเป็นจำนวนมาก
  • วันพืชมงคล เป็นวันที่จัดขึ้น เพื่อทำพิธีเกี่ยวกับการเพาะปลูก เนื่องจากเห็นความสำคัญของเมล็ดพืชพันธุ์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของวิถีการผลิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ นอกเหนือจากการมีพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ นํ้าฝนที่มีปริมาณเพียงพอ และปัจจัยอื่นๆ แล้ว หากได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการเลือกสรร รวมทั้งเกษตรกรมีขวัญ และกำลังใจมีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพาะปลูก ว่าต้องจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทางราชการ หรือผู้ปกครองของตน ให้การดูแลเอาใจใส่การเกษตรกรรมของประเทศ ย่อมเจริญรุ่งเรือง
  • ด้วยเหตุนี้ ทุกปีทางราชการจึงจัดให้มี พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้น โดยกำหนดในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
    ประวัติความเป็นมา
  • พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีกรรม 2 พิธีที่กระทำร่วมกัน คือ พิธีพืชมงตล กับพิธีแรกนาขวัญ
  • พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือกมัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
  • พิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถ่นาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญานว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนา และเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว