Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ
  • รัฐบาลได้ทำการส่งเสริม ทางด้านกีฬาของไทยด้วยดีเสมอมา เพราะตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญ ของการเล่นกีฬา ว่านอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลานามัยดีแล้ว การกีฬายังเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยปรับปรุงในด้านความคิด และอุปนิสัยให้ประชาชนในชาติ เป็นผู้มีความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีต่อกัน ประวัติความเป็นมาของวันกีฬาแห่งชาติ
  • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักกีฬาแห่งชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค ซึ่งถือได้ว่าเป็น ประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย
  • เพื่อเป็นการระลึกถึง พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนชาวไทย เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมตินำเสนอ คณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2529 กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็น " วันกีฬาแห่งชาติ "