Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ
  • การศึกษาเป็นหนทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า มีคุณประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ดังนั้นทุกประเทศจึงได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา และพยายามส่งเสริมสนับสนุนเสมอมา ประวัติความเป็นมาของวันประถมศึกษาแห่งชาติ
  • แต่เดิมการประถมศึกษาของไทยอาศัย บ้าน วัด วัง เป็นสถานศึกษา มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มวางรากฐานการประถมศึกษาของไทยขึ้น โดยได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2414 และขยายการศึกษาต่อไปตามหัวเมืองต่างๆ
  • ต่อมา เมือ่พระบาทสมเด็จพระงมกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นเสวยราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงรับภารกิจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสืบเนื่องจากพระราชบิดา ทรงยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างมนปี พ.ศ. 2453 ขึ้น เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงให้จัดสร้างโรงเรียนเพาะช่าง ขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ทรงจัดตั้งโรงเรียนเบญจมราชาลัยเพื่อฝึกหัดครูในปี พ.ศ. 2456 ทรงตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นประถม ในปี พ.ศ. 2460 ทรงตั้งโรงเรียนพาณิชยการ เมื่อ พ.ศ. 2465
  • ในปี พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร์ขึ้น เพื่อบังคับให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เด็กทุกคนรู้หนังสือ จึงทรงตราพระราชบัญญัติประถมการศึกษาออกบังคับ เป็นเขตๆ ไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับขึ้นครั้งแรก โดยบังคับให้เด็กที่มีอายุ 7 - 14 ปีบริบูรณ์ เล่าเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
  • นอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นตามท้องที่ในอำเภอ ตำบลต่างๆ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแล
  • การประถมศึกษาของไทยได้เจริญรุดหน้าไปตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการโอนโรงเรียนประชาบาล นอกเขตเทศบาลทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีบทบาท ในการจัดการศึกษา และในปี พ.ศ. 2523 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  • ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาไทยจึงเจริญรุดหน้าทัดเทียมกัยบรรดานานาอารยประเทศ โดยเฉพาะในรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์โปรดให้มีการสร้างโรงเรียนขึ้นแทนการสร้างวัด จึงมีโรงเรียนใน พระบรมราชูปถัมภ์หลายดรงเรียน เช่น โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ โรงเรียนราชวิทยาลัย โรงเรียนพระนครหลวง โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ เป็นต้น
  • เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยถือเอาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ ( ปัจจุบันมีหลักฐานว่าวันสวรรคต คือวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ยังถือเอาวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันประถมศึกษา )