Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
  • วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และความเหมาะสม ตั้งแต่ ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่างๆ ของดวงจันทร์ เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดี ระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่ม เดือนเข้าไป อีกหนึ่งเดือนเป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี
  • ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของ ชาวบาบิโลเนีย มาดัดแปลง แก้ไข อีกหลายคราว เพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้น จนถึงสมัย ของ กษัตริย์จูเลีต ซีซาร์ ได้นำความคิดของดาราศาสตร์ชาวอียิปชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน โดยทุกๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วันเป็น29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า อธิกสุรทิน
  • เมื่อเพิ่มให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในทุกๆ 4 ปี แต่ วันในปฏิทิน ก็ยังไม่ค่อย ตรงกับฤดูคือ เวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อน วันในปฏิทิน และ ในวันที่ 21 มีนาคม ตามปีปฏิทิน ของทุกๆปี จะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวัน และ กลางคืน เท่ากัน คือเป็นวันที่ ดวงอาทิตย์ จะขึ้นตรง ทิศตะวันออก และ ลับลง ตรงทิศตะวันตกเป๋ง วันนี้ทั่วโลก จึงมีช่วงเวลา เท่ากับ 12 ชม. เท่ากัน เรียกว่า วันทิวาราตรีเสมอภาคมีนาคม (Equinox in March) แต่ในปีพ.ศ. 2125 วัน Equinox in March กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11มีนาคม แทนที่ จะเป็น วันที่ 21มีนาคม ดังนั้น พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 จึงทำ การปรับปรุง แก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทิน และให้วันหลังจากวันที่ 4 แทนที่จะ เป็น วันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน ( เฉพาะในปี 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหม่นี้ จึงเรียกว่าปฏิทิน เกรกอเรี่ยน จากนั้นได้รับปรับปรุงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา
    กำหนดการเปลี่ยนแปลงวันปีใหม่ในเมืองไทย
  • แต่เดิมไทยเราถือเอา วันแรม 1 คํ่า เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยน วันขึ้นปีใหม่ เป็น วันขึ้น 1 คํ่า เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ หรือ วันแรกที่ ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากจักรราศีมีน ไปสู่จักรราศีเมษ (เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สงกรานต์ แปลว่า การเคลื่อนย้าย)
  • การนับวันปีใหม่หรือ วันสงกรานต์ ตามวันทางจันทรคติ เมื่อเทียบกับวันสุริยคติ ย่อมคลาดเคลื่อนกันไป ในแต่ละปี ดังนั้น ในวันขึ้น 1 คํ่า เดือน 5 ปีพ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับ วันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถือเอา วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับแต่นั้นมา เพื่อวันปีใหม่จะได้ตรงกันทุกปี เมื่อนับทางสุริยคติ (แม้ว่า วันขึ้น 1 คํ่า เดือน 5 ปีต่อๆมาจะไม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน แล้วก็ตาม) ดังนั้น จึงถือเอาเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของปี
  • ครั้นถึงปี พ.ศ. 2483 ในวันที่ 24 ธันวาคม คณะรัฐบาลในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศไห้ใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นวันปีใหม่ ตามสากล นิยมตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดานานาอารยประเทศ ซึ่งนิยมใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่กันทั่วโลก